Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding.

In deze algemene voorwaarden evenals in de daarmee samenhangende overeenkomst wordt verstaan onder:

a. Aanbieder: de Stichting Praamvaren Leeuwarden.

b. De overeenkomst: de overeenkomst, die tussen aanbieder en de klant tot stand komt  bestaat uit de bevestiging en/of de factuur en/of het ticket van aanbieder, waarbij aanbieder zich tegenover de klant verbindt een rondvaart of een groepsvaart te verzorgen en deze algemene voorwaarden.

c. De klant: iedere (rechts) persoon die met aanbieder een overeenkomst sluit zoals omschreven in artikel 1b.

d. De medeklant: iedere persoon die door de klant is aangemeld tot het gebruik maken van diensten van de aanbieder.

e. De vaart : een rondvaart of groepsvaart. Alle bijzonderheden hiervan zoals beschreven in de bevestiging en/of op de factuur en/of op het ticket.

f. De boekingssom: prijs voor het ticket of groepsvaart conform de bevestiging, de factuur of het ticket van aanbieder.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

2.1 De overeenkomst komt tot stand na betaling van de factuur of het ticket van aanbieder door de klant.

2.2 De klant die namens de medeklant een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

2.3 De klant is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de vaart  (ziekte/handicaps e.d.), voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor de medeklant, indien de klant namens / voor een of meer medeklanten een overeenkomst aangaat met aanbieder.

2.4 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door aanbieder zijn bevestigd.

2.6 De overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van  aanbieder en de klant.

2.7 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een in een andere taal gestelde versie van deze algemene voorwaarden dan prevaleert de Nederlandse versie.

2.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal door aanbieder worden vervangen door een bepaling, die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

2.9 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen, waarvan aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar stichting.

2.10 Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.

2.11 Indien bepaalde voorkeuren van de klant als preferentie worden bevestigd, wordt met de betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de aanbieder dan ook niet.

2.12 De benodigde vaartinformatie voor een groepsvaart zal uiterlijk 2 dagen voor vertrek aan de klant worden toegezonden, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. Bij een online ticket voor een rondvaart of een ticket gekocht in de winkel van aanbieder voor een rondvaart staat alle benodigde vaartinformatie op het (online)ticket.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De klant zal de in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de bevestiging / de factuur aan aanbieder betalen binnen de in de factuur gestelde termijn. De klant kan zijn betalingsverplichtingen niet opschorten. De datum op de bank-/giroafschriften van aanbieder wordt als de dag van betaling aangemerkt.

3.2 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan, is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de klant vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding. Tegelijkertijd heeft aanbieder het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de klant daardoor lijdt. In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van aanbieder om de (mede) klant(en) de toegang tot de rondvaart te weigeren.

3.3 Indien bij de afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een noodzakelijke berekening niet spoedig beschikbaar is, is de klant verplicht het gedeelte van de factuur, waarover partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door de klant betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

3.4 Alle kosten van invordering van het door de klant verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 4. Annulering.

4.1 Aanbieder is niet gehouden om de boekingssom, van een online gekocht ticket voor een rondvaart, aan de klant te restitueren na een annulering door de klant.

4.2. De klant kan een groepsvaart annuleren conform het bepaalde in de artikelen 4.3 tot en met artikel 4.5. 

4.3 De klant is aanbieder verschuldigd:

  1. bij een annulering tot 30 dagen voor de geplande vaart € 10,- aan administratiekosten
  1. bij een annulering tot 10 dagen voor de geplande vaart 25% van de factuur;
  2. bij een annulering vanaf 10 dagen voor en tot aan de datum van de geplanderondvaart 50 % van de factuur.

4.4 De klant kan alleen per email annuleren bij aanbieder. De ontvangst daarvan dient door aanbieder te worden bevestigd. De datum van ontvangst door aanbieder wordt als datum van de annulering aangemerkt.

4.5 Het door de klant bij een annulering aan aanbieder verschuldigde bedrag mag door aanbieder worden verrekend met een van de klant ontvangen betaling. 

4.6 Aanbieder houdt zich het recht voor om conform artikel 5 een vaart te annuleren, waarbij het ontvangen bedrag wordt teruggestort aan de klant. De klant voorziet aanbieder hiervoor op diens eerste verzoek van de noodzakelijke informatie over de aankoop van het bewuste online ticket en/of de geboekte groepsvaart.

Artikel 5. Opzegging/wijziging/annulering door aanbieder

5.1 Te allen tijde is aanbieder bevoegd een vaart en/of het vaarobject te wijzigen of te annuleren reden hiervoor kan zijn:

  1. als de omstandigheden waaronder de vaart moet plaatsvinden teveel risico met zich meebrengen voor de (mede)klant, de bemanning en het vaartuig;
  2. bij technische problemen aan het geboekte vaartuig;
  3. het niet kunnen bemannen van het/de vaartuig[en]met schippers en/of gidsen.

5.2 In de in artikel 5.1 genoemde gevallen zal aanbieder trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Het is aan het oordeel van aanbieder of een alternatieve oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door aanbieder kan worden uitgevoerd.

5.3 Indien aanbieder opzegt wegens een niet aan klant toe te rekenen omstandigheid, biedt hij deze een vaart van gelijke kwaliteit aan. Indien de klant dit aanbod niet aanvaardt, heeft deze recht op restitutie van de boekingssom of kwijtschelding daarvan, of indien de vaart al gedeeltelijk genoten is, een evenredig deel daarvan. De eventuele aansprakelijkheid van aanbieder blijft beperkt tot het door de klant in het kader van de overeenkomst voldane.

Artikel 6. Aansprakelijkheid aanbieder

6.1  Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waarvoor de gebruikelijke verzekeringen de (mede)klant dekking plegen te bieden. De verplichting van aanbieder om de in nood verkerende (mede)klant assistentie te verlenen wordt ernstig belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op hulp van een bij de reisverzekering van (mede)klant inbegrepen hulpcentrale.

6.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of voor welke afwijking van de overeengekomen aanvang- en eindtijd dan ook.

6.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal op wat voor manier dan ook van een zaak welke door de (mede)klant is meegenomen tijdens de rondvaart.  Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte - of gevolgschade die hieruit voortvloeit.

6.4 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan de (mede)klant(en) overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende (mede)klant zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de (mede)klant, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.

6.5 Indien aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de (mede)klant de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

6.6 Indien personen, van wier hulp aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van de (mede)klant(en) diensten bewijzen, waartoe de aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van de (mede)klanten) aan wie zij deze diensten bewijzen.

6.7 De klant doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.

Artikel 7. Verplichtingen/aansprakelijkheid (mede)klant(en)

7.1 Indien de (mede)klant(en) of hun bagage schade aan aanbieder berokkenen, is/zijn de (mede)klant(en) hoofdelijk aansprakelijk en gehouden deze schade aan aanbieder te vergoeden. Dit geldt voor zowel schade aan goederen en/of personen, indien aanbieder tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

7.2 De klant kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van een (mede)klant beroepen.

7.3  De (mede)klant moet de van overheidswege en door of vanwege aanbieder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten over de factuur dienen zeven dagen na factuurdatum te zijn ingediend bij aanbieder.

8.2 De (mede)klant is gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk aan aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat aanbieder nog in de gelegenheid is maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

8.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient  de (mede)klant deze klacht uiterlijk 7 dagen na de datum van het rondvaart per email in te dienen bij het bestuur van Stichting Praamvaren naar info@praamvarenleeuwarden.nl(link stuurt een e-mail)      

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien de klant zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of een uit de wet of de overeenkomst  op hem rustende verplichting jegens aanbieder, na schriftelijke ingebrekestelling, niet of niet geheel nakomt of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van al vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een schriftelijke mededeling aan de klant en/of een door de klant aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en /of alvorens de overeenkomst verder na te komen van de klant zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

9.3 Indien aanbieder tot ontbinding overgaat, is de klant als forfaitaire schade verschuldigd de boekingssom of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.

Artikel 10. Overmacht

Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit, onverminderd het recht van aanbieder de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Aanbieder zal de klant zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal  aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar de aanbieder gevestigd is.

Stichting Praamvaren Leeuwarden, inschrijving KvK 01128600

Contact: info@praamvarenleeuwarden.nl(link stuurt een e-mail) t.a.v. het bestuur. 

Maart 2022